V roce 2008 vznikla ojedinělá studie „Co přinesly projekty v Hostětíně“, shrnující environmentální, ekonomické a sociální přínosy a problémy modelových projektů udržitelného rozvoje v Hostětíně.

Studie ke stažení: PDF [download id=“520″]

V obci Hostětín vzniká od 90 let 20. století ve spolupráci ZO ČSOP Veronica[2] obce a dalších partnerů unikátní laboratoř modelových projektů udržitelného rozvoje. Přehled projektů ukazuje mapka (v závorce rok spuštění):

 Pasivní budova Centra Veronica Hostětín (2006)
 Moštárna s ekologickou produkcí (2000)  Tradiční sušírna ovoce  Kořenová čistírna odpadních vod (1996)
 Obecní výtopna na dřevní štěpku (2000)
 Ovocné bio-sady 10 instalovaných solárních kolektorů (2002-2003) V obci došlo také k realizaci energeticky úsporného veřejného osvětlení (2006).

Studie popisuje konkrétní příklad aplikace konceptu udržitelného rozvoje, slouží jako podklad pro zástupce veřejné správy i soukromé sféry, kteří se rozhodují o realizaci podobných projektů.

Ukazuje mj. možnost realizace výrazných úspor energie a náhrady neobnovitelných zdrojů energie obnovitelnými – ze závěrů studie vybíráme: úspory celkem cca 1600 tun emisí CO2 ročně, zásobování obce z cca 90 % obnovitelnými zdroji energie.

Studii zpracoval Trast pro ekonomiku a společnost[3] v roce 2008 s využitím dat obce Hostětín, ZO ČSOP Veronica a dalších subjektů, vyšla v kompletní (86 stran) a zkrácené (16 stran) verzi &ndash
Hostětín navštíví kolem 4000 osob ročně, kterým Centrum Veronica Hostětín poskytuje pobytové i jednodenní vzdělávání formou seminářů, konferencí, workshopů a exkurzí.

Bližší informace: Jana Tesařová, ZO ČSOP Veronica, jana.tesarova@veronica.cz, tel. 572 630 670, 775 209 208 nebo Stanislav Kutáček, Trast pro ekonomiku a společnost, testrast@gmail.com, tel. 542 213 374, 774 643 394.

Zpracování studie a vzdělávání o modelových projektech bylo v letech 2007-8 podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti, s kofinancováním z Toyota Environmental Activities Grant Program.

[1] Obec Hostětín (242 obyvatel) leží na úpatí Bílých Karpat mezi Bojkovicemi a Slavičínem ve Zlínském kraji. Území patří do Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, která byla v roce 1996 zařazena i mezi Biosferické rezervace UNESCO.

[2] Ekologický institut Veronica je profesionální pracoviště Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica (ZO ČSOP Veronica). Svojí expertní a vzdělávací činností poskytuje interpretaci odborných environmentálních témat. Zabývá se jak městským, tak venkovským prostředím, v širokém záběru od místního detailu po mezinárodní souvislosti. Provozuje ekologickou poradnu, Centrum Veronica Hostětín a vydává časopis Veronica. Posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám. Centrum Veronica Hostětín se věnuje environmentální výchově a vzdělávání především dospělých – během roku organizuje semináře, exkurze, workshopy a školení pro zástupce veřejné správy, nevládních organizací a odborné či laické veřejnosti z oblasti ochrany životního prostředí. Centrum sídlí v nově postavené energeticky pasivní budově vzdělávacího střediska, které bylo předáno k užívání veřejnosti v listopadu 2006. Již léta ale Hostětín funguje jako faktické centrum modelových projektů udržitelného rozvoje (přehled projektů viz 1 strana zprávy) – za inspirací a zkušeností z projektů míří do Hostětína kolem 4000 lidí ročně. Více informací: www.veronica.cz, www.hostetin.veronica.cz

[3] Trast pro ekonomiku a společnost Trast pro ekonomiku a společnost (TES) je nezávislý thinktank – centrum pro sociální a ekonomický výzkum a vzdělávání. Cílem této organizace je podpora demokratických a sociálně spravedlivých procesů ve společnosti, vedoucích k posílení trvalé udržitelnosti a zodpovědnému chování subjektů v hospodářské soutěži. Tato organizace je nezávislá a není spojená s žádnou politickou stranou. Více informací o TESu na www.thinktank.cz.