Poslání Trastu pro ekonomiku a společnost

Stanovy spolku ke stažení [.pdf]

Vnitřní řád spolku ke stažení [.pdf]

TES usiluje o to, aby jak odborná tak i široká veřejnost začala aktivně pracovat na hospodářských a společenských modelech, konceptech a praktických řešeních, které by podporovaly demokratické a sociálně spravedlivé procesy ve společnosti a vedly k posílení trvalé udržitelnosti a zodpovědnému chování subjektů v hospodářské soutěži.

Posláním TES je nabízet a vytvářet alternativní možnosti řešení ve vztahu k převládajícím trendům zejména v ekonomické oblasti a národohospodářství vůbec.

Základní cíle TESu jsou:

a) otevírat a rozšiřovat odbornou i veřejnou diskusi a kritiku převládajících premis neoklasické ekonomie a neoliberalismu, jakožto dominantního paradigmatu formujícího politiky (ve smyslu anglického pojmu „policy“) nejen v České republice
b) přispět k formování a rozvoji kritického myšlení v české společnosti
c) analyzovat důsledky a možná rizika současných politik pro sféru sociální a ekologickou a pro koncepci demokratického a právního státu
d) podporovat vznik, rozvoj a fungování lokálních, etických, demokratických ekonomických alternativ fungujících v praxi
e) napomáhat osobnostnímu rozvoji, zvyšovat počet, odbornost a sociální status odborníků i veřejnosti, kteří v teorii nebo praxi prosazují ekonomické a společenské postupy směřující k prohloubení demokratických procesů, právního státu a trvalé udržitelnosti
f) podporovat a rozvíjet ekonomické nástroje vytvářející rovnováhu mezi lidskou činností a životním prostředím