Jan Drahokoupil, člen výkonné rady Trastu, právě publikoval u Routledge knihu Globalization and the State in Central and Eastern Europe. The Politics of Foreign Direct Investment.

Kniha se věnuje transformaci států střední a východní Evropy od konce éry komunismu a přijetí tržně orientovaných reform na počátku devadesátých let. Odhaluje dopad globalizace a ekonomické liberalizace na státy, společnosti a politickou ekonomii v regionu. Autor srovnává různé politiky a národní strategie, které přijaly klíčové státy střední a východní Evropy, tedy ČR, Polsko, Maďarsko a Slovensko.

Názorně ukazuje, jak interně orientované strategie tržních reforem a upřednostňování domácích zdrojů investic byly na konci devadesátých let nahrazeny externě orientovanými strategiemi, které zdůrazňovaly podporu konkurenceschopnosti pomocí lákání zahraničních investic. Publikace odhaluje důvody této konvergence, přičemž bere v úvahu vliv interních a externích sil a též role zájmových skupin, institucí a idejí.

Autor argumentuje, že internacionalizace státu se posiluje v procesu, ve kterém domácí skupiny napojené na zahraniční kapitál získávají doma vliv potřebný pro formování státní politiky a strategie. Tyto skupiny – a kompradorský sektor služeb zvláště – tvoří politickou, společenskou a institucionální oporu konkurenčního státu v regionu.

Celkově kniha poskytuje nejenom detailní informace o politické ekonomii post komunistické transformace ve střední a východní Evropě, ale také o procesech, které státy použily tváří v tvář silám globalizace.

This book examines the transformation of the state in Central and Eastern Europe since the end of communism and adoption of market oriented reform in the early 1990s, exploring the impact of globalization and economic liberalization on the region’s states, societies and political economy. It compares the different policies and national strategies adopted by key Central and Eastern European states, including the Czech Republic, Poland, Hungary and Slovakia, showing how initial internally oriented strategies of market reform, privileging domestic sources of investment, had by the late 1990s given way to externally oriented strategies emphasising the promotion of competitiveness by attracting foreign investment. It explores the reasons behind this convergence, considering the influence of internal and external forces, and the roles of interests, institutions and ideas. It argues that internationalization of the state is forged in the processes through which domestic groups linked to transnational capital attain domestic influence necessary to shape state policy and strategy. These groups — the comprador service sector in particular — constitute and organize political, social and institutional support of the competition state in the region. Overall, this book not only provides a detailed account of the political economy of post-communist transformation in Central and Eastern Europe, but also the processes by which states adapt to the forces of globalization.

Available at Routledge: http://www.routledgecarees.com/books/Globalization-and-the-State-in-Central-and-Eastern-Europe-isbn9780415466035

Series: BASEES/Routledge Series on Russian and East European Studies

ISBN: 978-0-415-46603-5. Hardback. Published by: Routledge. Publication Date: 11/09/2008. Pages: 240.