Trast pro ekonomiku a společnost spolu s Katedrou environmentálních studií Fakulty sociálních studií MU v Brně vás zvou na seminář na téma „Co je sociální ekonomika?“. S úvodním slovem vystoupí PhDr. Jaroslava Šťastná a PhDr. Ing. Petra Francová, členky pracovní skupiny Národní tematické sítě programu EQUAL, která se definicí sociálního podnikání zabývala.Seminář proběhne 22. května 2008 v 17.00 hodin na Fakultě sociálních studií v Brně, učebna 34.

Leták ke stažení [download id=“577″]

Jak se liší „sociální“ ekonomika od ekonomiky „normální“? Jak je definována? Je to jen nové „euroslovo“, nebo reálná alternativa, která by mohla pomoci řešit naše sociální a ekologické problémy? V diskusi budeme řešit tyto a další otázky.S úvodním slovem vystoupí PhDr. Jaroslava Šťastná a PhDr. Ing. Petra Francová, členky pracovní skupiny Národní tematické sítě programu EQUAL, která se definicí sociálního podnikání zabývala.Diskuse je otevřena všem, není třeba se přihlašovat. Po jejím skončení rádi poskytneme informace o cílech, aktivitách a publikacích Trastu pro ekonomiku a společnost. Drobné občerstvení zajištěno.Bližší informace: Standa Kutáček, Trast pro ekonomiku a společnost (774 643 394, testrast@gmail.com) a Naďa Johanisová, KES FSS, nadiaj@volny.cz).

Základní informace pro diskusi – principy a standardy sociálního podniku:

V březnu tohoto roku byla na zasedání NTS C přijata pracovní verze
principů a standardů sociálního podniku zpracovaná skupinou NESEA.
Tato pracovní verze byla upravena a stala se součástí prezentace
NTS C na Závěrečné konferenci CIP EQUAL  22-23. dubna 2008 v Praze.
Finální verze definice sociálního podniku a jeho principů je spolu
s definicí sociálního podnikání a sociální ekonomiky uvedena
v dokumentu s názvem „Sociální ekonomika v ČR z pohledu projektů
NTS C CIP EQUAL“. Celý dokument se všemi vymezeními a komentáři
je přílohou č. 2 této práce a to jednak z důvodu jeho významu,
jednak kvůli tomu, že v současné době není dostupný v žádné
oficiální publikaci. V hlavním textu práce uvedu pouze definici
sociálního podnikání a sociálního podniku, u něhož zmíním
principy a standardy. Definice sociálního podnikání zní: „Sociální
podnikání řeší prostřednictvím samostatné podnikatelské aktivity
a účasti na trhu otázky zaměstnanosti, sociální soudržnosti a
místního rozvoje. Svou činností podporuje solidární chování,
sociální začleňování a růst sociálního kapitálu zejména na
místní úrovni s maximálním respektováním trvale udržitelného
rozvoje.“
Následuje definice sociálního podniku: „Sociálním podnikem se
rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba
nebo její část nebo fyzická osoba, které splňují principy sociálního
podniku; sociální podnik musí mít příslušné živnostenské oprávnění.“
Principy, které by měly splňovat všechny sociální podniky jsou:

  • Obecně prospěšný cíl, který je formulován ve stanovách nebo statutu

Sociální podnik je orientován na zaměstnanost, sociální začleňování
a místní rozvoj. Stojí na konceptu „trojího prospěchu“ – ekonomického,
sociálního a environmentálního .

  • Participace, demokratické rozhodování a sociální kapitál

Je posílena role vnitřních (maximální zapojení členů) a vnějších
vztahů (s místními společenstvy) sociálního podniku

  • Specifické financování a použití zisku

Hospodaření sociálního podniku je podřízeno obecně prospěšnému
cíli, případný zisk je přednostně užíván přednostně pro jeho
naplnění či pro rozvoj sociálního podniku.

  • Místní rozměr

Sociální podnik uspokojuje přednostně místní potřeby a využívá
přednostně místní zdroje.

(Sociální ekonomika v ČR z pohledu projektů NTS C CIP EQUAL, 2008)